Pricing

המחירים שלנו

ריכזנו את עיקרי המסלולים שאנו מציעים, כמובן שהם ניתנים לשינוי והתאמה אישית

עוסק פטור

החל מ- 18
לחודש
 • 30 מסמכי הכנסה
 • 15 מסמכי הוצאה
 • דוחות למס הכנסה
 • דוח רווח והפסד
 • חתימה דיגיטלית מאובטחת
 • שליחת מסמכים
 • הנהלת חשבונות מלאה

עוסק מורשה

החל מ- 39
לחודש
 • 50 מסמכי הכנסה
 • 25 מסמכי הוצאה
 • דוחות למס הכנסה
 • דוחות למע"מ
 • דוח רווח והפסד
 • ניהול תשלומים לספקים
 • חתימה דיגיטלית מאובטחת
 • שליחת מסמכים
 • הנהלת חשבונות מלאה

חברה בע"מ

החל מ- 75
לחודש
 • 100 מסמכי הכנסה
 • 50 מסמכי הוצאה
 • דוחות למס הכנסה
 • דוחות למע"מ
 • דוח רווח והפסד
 • ניהול תשלומים לספקים
 • ניהול חשבון בנק
 • חתימה דיגיטלית מאובטחת
 • שליחת מסמכים

עמותה

החל מ- 29
לחודש
 • 60 מסמכי הכנסה
 • 30 מסמכי הוצאה
 • דוחות למס הכנסה
 • דוח רווח והפסד
 • ניהול תשלומים לספקים
 • חתימה דיגיטלית מאובטחת
 • שליחת מסמכים
 • הנהלת חשבונות מלאה

כלי ניהול נוספים

 • ניהול מוצרים ומלאי
 • ניהול הפקדות
 • תשלומי ספקים
 • תשלומי ספקים במס"ב
 • ממשקים
 • חיבור לאתרי סחר
 • ניפוק סחורה ומשלוחים
 • ניהול סוכנים
 • המחירים לחודש לפני מע"מ