תנאי שימוש

 1. כללי
  חברת פיי השקעות בע"מ ח.פ 516129202 ("החברה") מפעילה מערכת המאפשרת שמירה, סריקה ושליחה של מסמכים חשבונאיים לרבות חשבוניות דיגיטליות, מסמכים עסקיים וקבלות ברשת אינטרנט. תנאי השימוש המוצגים להלן ("תנאי השימוש" או "ההסכם") מסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש (כהגדרתו להלן) ביחס לשימוש בפלטפורמה (כהגדרתה להלן). אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש. השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה או בחלק ממנה. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירוש האמור בתנאי השימוש.
 2. הגדרות
  למונחים הבאים תהאה משמעות המופיעה לצדם, אלא אם נכתב מפורשות אחרת: "הפלטפורמה" או "האתר" – מערכת לתיעוד פנים, שמירה של חשבוניות וקבלות, בהתאם להוראות החוק והוראות מס הכנסה. "משתמש" או "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו בפלטפורמה או באתר החברה.
 3. התחייבות המשתמש
  המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לפלטפורמה: גלישה, סריקה או שימוש בפלטפורמה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots אוCrawlers וכדומה; מניפולציה על כתובת ה- URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking); העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר; ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה. המשתמשים מצהירים בזאת כי כל עסק שייפתח בחשבונם באתר, הוא בבעלותם, או שהם מועסקים בו, והוא רשום כחוק ברשויות המס. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מסעיף ‏5 להלן, יובהר כי בכל מקרה בו חשבון (כהגדרתו להלן), אשר משמש עסק מסוים או מספר עסקים, נפתח על-ידי צד ג' כלשהו, הרי שהחשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעלי אותו העסק או לבעלי העסקים המשתמשים בחשבון כאמור ולצד ג' אשר פתח את החשבון האמור לא יהיו כל זכויות בקשר עם אותו חשבון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדיו ככל שיסתבר לה שהחשבון מפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בפלטפורמה, כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.
 4. הפלטפורמה; השירותים וחובת אחריות המשתמש
  1. החברה מספקת באמצעות הפלטפורמה, בין השאר, את השירותים הבאים (אשר יכונו להלן ביחד, "השירותים"): שמירה ואחסנה של כל המסמכים שהתקבלו במייל או בהעלאה ישירה לאתר; חתימה דיגיטאלית של המסמך יצירת דוח הוצאות חודשי/שנתי; יצירת ממשק ייעודי להעברת המידע לתוכנות הנהלת החשבונות השונות; ועוד. השירותים יינתנו בהתאם לחבילת השימוש הנרכשת על ידי המשתמש ("חבילת שימוש"). מובהר כי כל חבילת שימוש תאפשר היקף שונה של שירותים. לבירורים או שאלות לגבי מחיר חבילת השימוש, ניתן לפנות לנציג החברה באמצעות דואר אלקטרוני contact@payper.co.il. האמור בסעיף לעיל הוא לשם הדגמה בלבד ואינו ממצה את כלל הפעולות שניתן לעשות בעזרת הפלטפורמה. לבירורים או שאלות בקשר עם השירותים, ניתן לפנות לנציג החברה באמצעות דואר אלקטרוני contact@payper.co.il.
  2. העלאת מסמכים למערכת וחתימתם בשתי חתימות דיגיטאליות מאושרות. המשתמש מתחייב להעלות מסמכיי הוצאות אשר קשורים במישרין לעסק אותו הוא מנהל ואשר בגינם הוא ו/או מי מטעמו הוציאו כסף או שווי כסף. העלאת המסמכים תעשה פעם אחת בלבד עבור כל מסמך מקור וזאת ע"י שימוש בסריקה או צילום. המשתמש צריך לבצע בדיקה שהמסמך הסרוק הינו קריא וברור ושישנה התאמה מלאה בין המסמך הסרוק למסמך המקור, חל איסור מוחלט לעשות שינויים ידניים במסמך המקור ויש לשמור אותו עד להגשת הדוח שנתי ו/או דוח 856 עבור שנת ההוצאה, המשתמש ממנה בזאת את חברת פיי השקעות בע"מ או מי מטעמה לבצע עבורו שתי חתימות דיגיטאליות מאושרת ע"י גורם מאשר, ולאחסן את המסמך החתום בשרתיי החברה לצורך עמידה בחוקי רשויות המס בישראל בעניין ביעור מסמכי מקור.
 5. חשבון משתמש
  החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה ("חשבון משתמש" או "החשבון"). ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש: חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון; אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון; אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית; לגבי משתמש שהוא תאגיד, איש הקשר אשר פתח את החשבון בפועל בשם המשתמש שהוא תאגיד ("המורשה המקורי") ייחשב על ידי החברה כמשתמש לכל דבר ועניין. לעניין המורשה או המשתמש ייחשב מורשה בתאגיד או בחשבון גם ("רואה חשבון" או "מייצג") כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, לצורך פתיחת המשתמש. משתמש שהוא תאגיד, המעוניין להחליף את המורשה המקורי במורשה חדש, יעביר לחברה טופס מורשה המפרט את המורשה (אחד או יותר) החדש המוסמך לפעול בשם התאגיד, בתוספת אימות עורך דין בדבר היותו של המורשה החדש האמור מורשה על פי דין לפעול בשם התאגיד לעניין השימוש בפלטפורמה או באתר ("טופס מורשה"). עם קבלת טופס מורשה, תעביר החברה את השימוש בפלטפורמה למורשה החדש ותראה בו כמשתמש לכל דבר ועניין (עד קבלת טופס מורשה מעודכן מהמשתמש שהוא תאגיד המעיד על מורשה אחר), ולמורשה המקורי יתבטלו כל ההרשאות והזכויות בקשר עם הפלטפורמה והאתר, ולא תישמע כל טענה של המורשה המקורי לעניין זה. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים הנדרשים על פי דין לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש. המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש, ולשירותי הפלטפורמה המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש ("הסיסמה"): אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני. על הסיסמה להכיל לפחות 8 תווים. המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות.
 6. תקופת ניסיון
  עם ההרשמה לאתר מוענקת למשתמש תקופת ניסיון ללא עלות למשך 14 יום, אשר מתחילה עם הפעלת החשבון ואישור כתובת הדוא"ל על ידי החברה ("תקופת הניסיון"). בתקופת הניסיון הפלטפורמה פתוחה לשימוש מלא בהתאם לחבילת השימוש הבסיסית (תקופת הניסיון מאפשרת העלאה של עד 15 מסמכים בחודש). תקופת הניסיון מסתיימת לאחר 14 יום, ללא התניות כלשהן, לרבות באגים שנתגלו בפלטפורמה או אי-זמינות של הפלטפורמה במהלך תקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחים לשימוש רק השירותים הנכללים במסלול הבסיסי, כפי שיתעדכנו מעת לעת. לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד, ולעניין שימוש יראו גם צד ג' הפועל לטובת אותו משתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תקופת ניסיון בכל מקרה שבו תמצא לנכון כי קיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תקופת הניסיון, אם תראה בכך לנכון.
 7. תשלום עבור הפלטפורמה
  1. גובה התשלום עבור הפלטפורמה יתבצע בהתאם לחבילת השימוש הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם לסוג המנוי (חודשי או שנתי, כמפורט להלן). חבילות השימוש יכלולו בין היתר כמות מקסימלית של מסמכים להעלאה, בכל חודש תבוצע ספירת מסמכים שהועלו/הופקו במערכת, הספירה והחיוב ייבוצעו בהתאם לתאריכי העלאה קלנדריים של חודש החיוב וללא קשר לתאריכי הדיווח לצורכי מס או רישום בספרים, חריגה בכמות המסמכים של החבילה תחייב פר מסמך בהתאם לחבילה. החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור חבילות השימוש (כולן או חלקן) וסוגי המנויים. שינתה החברה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינויים כאמור יחולו החל מהתאריך הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי. ההרשמה לשירותים יכולה להתבצע במסגרת של מנוי חודשי אשר יתחדש כל חודש באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‏8 להלן ("מנוי חודשי") או במסגרת מנוי שנתי אשר יקנה גישה לשירותים למשך 12 חודשים (או למשך זמן קצר יותר, אם יבוטל בהתאם לסעיף ‏8 להלן) ("מנוי שנתי"). משתמש אשר רכש מנוי שנתי, בזמן שהיה ברשותו מנוי חודשי, יהיה זכאי לקבל החזר באופן יחסי לשארית החודש בו רכש את המנוי השנתי, ובלבד שהמשתמש לא בחר לרכוש את חבילת השימוש הבסיסית.
  2. משתמש במסלול חינם - זכאי להפקה של 15 מסמכים מדי חודש קלנדארי (לא תקופת דיווח), ללא עלות, מעבר של מספר המסמכים בחודש מסויים תסיים אוטומטית את הזכאות לשימוש חינמי במערכת ותעביר את הלקוח למסלול בתשלום בחבילת BASIC ללא אפשרות שימוש והפקת מסמכים נוספים ללא תשלום מכאן ואילך.
  3. אחסון מסמכים, חבילת השירות על הפלטפורמה כוללת אחסון בגודל של עד 1 גיגה ביט להלן ("חבילת אחסון בסיסית"), בסיום חבילת האחסון הבסיסית, יגבה תשלום חודשי נוסף בגין אחסון, על כל 1 ג'יגה ביט להלן (" ג'יגה ביט"), נוספים המאוחסים בפלטפורמה בהתאם (*) למחיר המחירון בש"ח לכל ג'יגה ביט, אשר ייגבו החל מהביט הראשון וכך הלאה, לדוגמא יוזר המאחסון 7.3 ג'יגה ביט יחוייב בתשלום על סך העודף 6.3 ג'יגה בייט קרי 7*מחיר המחירון, בגין 6 ג'יגה בייט ועוד 300 מגה. (*) מחיר המחירון הינו 5 ש"ח לא כולל מע"מ לכל ג'יגה ביט. המחיר יכול להשתנות בהתאם לתנאי השימוש במערכת.
 8. ביטול השירות והחזרים כספיים
  ביטול מינוי שנתי וקבלת החזר כספי על ידי משתמש יתאפשרו רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת contact@payper.co.il, ובלבד שביטול כאמור התבצע תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך משניהם, בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, אם יהיו כאלה. את החידוש האוטומטי של מינוי חודשי ניתן לבטל בעמוד הפרופיל על ידי לחיצה על כפתור ״ביטול מינוי״. המינוי יימשך עד לסוף החודש ולא יתחדש בחודש שלאחר מועד ההודעה. לא יינתן כל החזר כספי בגין חלק מהחודש שלא נוצל.
 9. סעדים
  החברה תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שנמסר לה על ידי משתמש, להזהיר באופן מידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיו של משתמש כאמור, להגביל את גישתו של משתמש כאמור לפלטפורמה ולסרב לספק למשתמש את הפלטפורמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות: להפסיק או למנוע את השירותים (כולם או חלקם) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה. החברה תהיה רשאית לחסום גישה לפלטפורמה – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או למוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 10. הגבלת אחריות
  השימוש בפלטפורמה הוא על אחריות המשתמש באופן בלעדי. הפלטפורמה, השירותים, האתר והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (as is) ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש בפלטפורמה, בשירותים, באתר ובתכנים המוצעים באתר, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה בעזרת השימוש בפלטפורמה או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה תהא פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים והגורמים המפורטים להלן, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה, והחברה עשתה מאמץ סביר למנעם: שיבוש בנתונים או בהוראות שהתקבלו במערכת, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בית העסק, החברה או אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע; תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תכנה או חומרה שסופקה למשתמש על-ידי צד שלישי; חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או במערכת (לרבות מוצרים או שירותים של צד שלישי המוצעים למשתמש במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת המערכת לאחר, לרבות לצורך תיקון או במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המערכת או יבצע באמצעותה פעולות שונות במסגרת השירותים, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לחברה בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוד מובהר ומוסכם כי: בכל מקרה אחריות החברה לפי הסכם זה תוגבל לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם המשתמש לחברה במשך 3 חודשים קודם לכן בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של החברה; החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות הפלטפורמה. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה. עוד מובהר כי המכשיר בו עושה שימוש המשתמש לצורך השירותים הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המשתמש במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע של השירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות; מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים; באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט; מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ואו שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה. המידע והתוכן המוצגים בפלטפורמה זו לא נועדו להחליף ייעוץ חשבונאי או אחר. החברה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על שירותי הפלטפורמה מעבר לקבלת המידע המופיע בה. בכל מקרה בו חל פטור מלא מאחריות ו/או נקבע כי חלה אחריות כלשהי על החברה מכל סיבה שהיא, חבותה של החברה תהא מוגבלת לסכום אשר שולם בפועל עבור השירותים המסופקים על ידה על פי הסכם זה וזאת עד לסכום של 3 חודשי שרות. למען הסר ספק יובהר כי זהו הסעד היחיד שהלקוח זכאי לו, ויהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של הלקוח כלפי החברה.
 11. שיפוי
  המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש בפלטפורמה באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב. האמור בסעיף ‏‏11 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.
 12. היעדר אחריות לקישורים יוצאים
  חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו. אם המשתמש מצא במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, המשתמש מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של החברה.
 13. הודעה על תוכן מפר
  אם נתקלת בתוכן המפר כל דין נודה לך אם תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני support@payper.co.il.
 14. פרטיות
  החברה היא המפתחת והמפעילה של פייפר ניהול הוצאות– לרבות אתר האינטרנט ושאר השירותים המסופקים על-ידה (" האתר" ו-" השירותים") בהתאמה. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים (" מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת כאן, להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. החברה נוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך. מדיניות הפרטיות של החברה יכול שתשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו החברה משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, החברה תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

  כללי

  1. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
  2. בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, מספר תעודת זהות ("המידע האישי"). כן, תידרש לספק לחברה מידע לעניין בית העסק, לרבות שם העסק, סוגו, כתובתו וכדומה. נבהיר, כי אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האישי כאמור, וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי.
  3. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש בשירותים הן אודותיך והן אודות צדדים שלישיים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.
  4. אם תספק לחברה מידע אישי על צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) ניתנה לך הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי למסור פרטים אלה לחברה; (2) אדם זה נתן הסכמה מפורשת לחברה לאסוף, לעבד, להשתמש ולאחסן מידע כאמור במדיניות פרטיות זו וכן בכל הסכם שנכרת בינך ובין החברה. כאשר החברה מקבלת מקבלים מידע או נתונים באופן המפורט בסעיף זה, היא משתמשת ומעבדת מידע זה בהתאם להוראותיך, ולא תשתמש במידע זה מחוץ להיקף הפעולה כמפורט במסמך זה, אלא אם תידרש לכך על פי דין.
  5. כאמור, מסירת המידע האישי נעשית מרצון, ואינה חובה על פי דין. עם זאת, המידע הנמסר לחברה, לרבות המידע האישי, נחוץ ליצירת חשבונך ולמתן השירותים. נדגיש, כי גם אם הסכמת במפורש לקבל חומר שיווקי או מידע תפעולי אחר מהחברה, תוכל בכל שלב להפסיק לקבל מידע כאמור על ידי משלוח דוא"ל לכתובת contact@payper.co.il.
  6. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה. ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies.
  7. החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך ("המידע"), למטרות הבאות, וברישומך לשירותים (לרבות רישום לאתר) ובעצם השימוש בהם הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע כאמור:
   1. כדי להציג לך נתונים, לרבות גישה או שימושיות לשירותים.
   2. כדי לנטר את השימוש שלך בשירותים.
   3. כדי לשפר את השימושיות של השירותים שמספקת החברה.
   4. כדי לזהות ולמנוע שימושים לא נאותים.
   5. כדי לאכוף את תנאי השימוש של החברה.
   6. כדי לשלוח דוא"ל ללקוחותיך, במסגרת השירותים ולבקשתך.
   7. לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי החברה.
   8. לצורך שימוש בתוסף הסליקה, בדף סליקה של צד ג'.
   9. דיוור וקשר עם לקוחות.
   ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים (לרבות להירשם לאתר).
  8. הינך מתחייב כי כל מידע או תוכן שתספק לחברה למטרת פרסומו, אינו מכיל כל מידע אישי אודותיך או אודות כל צד שלישי אחר.
  9. בכפוף להסכמתך המפורשת החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי ("חומר שיווקי") אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש.
  10. הבסיס המשפטי לעיבוד המידע האישי שלך לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי הוא הסכמתך המפורשת. ייתכן שתקבל מידע שיווקי מהחברה, במקרים הבאים: (1) אם רכשת שירותים מהחברה או ביקשת מידע לעניין שירותי החברה, או (2) אם הסכמת לקבל חומר שיווקי, ובכל אחד מהמקרים האמורים, לא בחרת להסיר את עצמך מאפשרות קבלת חומר שיווקי כאמור. יובהר, כי החברה תקבל את הסמכתך המפורשת לצורך שיתוף מידע אישי אודותיך עם כל צד שלישי למטרות שיווק. תוכל לבקש מהחברה או מכל צד שלישי כאמור להפסיק לשלוח לך חומר שיווקי בכל עת, על ידי לחיצה על כפתור "הסר" על גבי כל חומר שיווקי שישלח אליך, או על ידי משלוח דוא"ל לכתובת contact@payper.co.il, בכל עת. עם זאת, אם תבחר להסיר את עצמך ולא לקבל חומר שיווקי, ביטול ההסכמה אינו חל על מידע אישי או נתונים שסופקו לחברה בהקשרים אחרים או כתוצאה מעסקאות אחרות.
  11. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.
  12. מאגר מידע
   1. הנתונים שמסרת וכן הנתונים שנאספו אודותיך כמפורט במדיניות פרטיות זו יישמרו במאגר המידע של החברה, שמספרו 700067261) " מאגר המידע (" ובאחריותה. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) "חוק הגנת הפרטיות")
   2. כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת הדוא"ל contact@payper.co.il או בדואר רגיל אל: פיי השקעות בע״מ, רחוב לוינסקי 39 , תל אביב.
   3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק.
  13. החברה מיישמת באתריה ובשרתיה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  14. כדי למנוע גישה לא מורשית למידע ולנתוני החברה, ועל מנת לשמור על המידע ולהבטיח את השימוש המורשה בו, החברה מיישמת נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים סבירים ומתאימים לשמירת ולאבטחת המידע. כמו כן, החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ולמידע סודי כך שגישה כאמור תינתן רק לעובדים שמידע זה נחוץ להם לצורך תפעול האתר ומתן השירותים. עם זאת, בשל מגבלות טכנולוגיות, החברה אינה מתחייבת כי המידע האישי שלך, וכל מידע אחר המועבר באופן אלקטרוני, יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
  15. אבטחת המידע שלך חשובה לחברה. כאשר אתה מזין מידע אישי או רגיש באתר, החברה מצפינה מידע זה באמצעות טכנולוגיית הצפנה מאובטחת (SSL).
  16. גם לך חלק משמעותי באבטחת המידע – אין לגלות או לחלוק עם כל צד שלישי את הסיסמה שבה אתה משתמש לצורך גישה לאתר, ויש להחליפה לעיתים קרובות. בכל פעם כשאתה מסיים לעשות שימוש באתר, מומלץ להתנתק מהאתר, כדי שאף גורם בלתי מורשה לא יוכל להשתמש באתר בשמך.
  17. החברה תשמור מידע אודותיך לפי הצורך כדי לספק לך את השירותים, לאפשר לך לגשת למידע אודותיך גם לאחר סיום מתן השירותים, לפעול בהתאם לדין החל, לפתור סכסוכים ו/או לאכוף את ההסכמים בינך ובין החברה. אם המידע האישי שלך משתנה, או אם אינך מעוניין עוד להשתמש בשירותים או לגשת לאתר, תוכל לתקן, לעדכן, למחוק או להשבית את המידע אודותיך על ידי שליחת דוא"ל לחברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים במסמך זה. עם זאת, טרם שהחברה תוכל לספק לך מידע או לתקן כל אי-דיוקים כאמור, החברה עשויה לבקש ממך לאמת את זהותך ולספק פרטים נוספים שיעזרו לה למלא את בקשתך. עם זאת, שים לב: (1) ייתכן שיחולו עיכובים טכנולוגיים במחיקת מידע זה מהשרתים ומהאחסון; (2) מידע אגרגטיבי ו/או בלתי מזוהה והשימוש בו ימשך כמפורט במדיניות פרטיות זו; (3) במידת הצורך, החברה רשאית לשמור מידע על מנת לעמוד בהתחייבויותיה המשפטיות, המיסויות או החשבונאיות, לפתור סכסוכים, לנהל סיכוני אבטחה או לאכוף את הסכימה. בהתאם, אף אם תפסיק להשתמש בשירותים, ישמר מידע על מנת לעמוד בהתחייבויות החברה כאמור, וכדי לאפשר לך לגשת למסמכים הנוגעים לך בכל עת.
  18. המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים שונים ובשרתים באירופה, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.

  גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

  1. החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.
  2. החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
   1. במסגרת שירות "פייפר ניהול הוצאות", ללקוחותיך בלבד.
   2. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.
   3. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.
   4. במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
   5. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים הסולקים עבור החברה.
  3. במסגרת האתר והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.
  4. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

  Cookies

  1. “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בשירותים וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.
  2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך לחברה ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.
  3. באמצעות Cookies החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש ("ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
  4. אם אתה מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.
  ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: contact@payper.co.il
 15. קניין רוחני
  מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים באתר ובפלטפורמה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע לפלטפורמה ולאתר החברה – הן בבעלות החברה בלבד (או של צד ג' אשר התיר לחברה לעשות בהם שימוש). למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסכם זה אינו יוצר, בשום צורה או מקנה למשתמש זכויות כלשהן בשירותים, בפלטפורמה או בכל קניין רוחני אחר של החברה (למעט הזכות להשתמש בפלטפורמה או באתר, בהתאם לתנאי השימוש). השם "פיי השקעות בע"מ " או "payper" וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושה של החברה. למשתמש או מי מטעמו אין כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש. החברה רשאית להגן על השירותים באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה. המשתמש מתחייב שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל. הוראות סעיף ‏‏‏14 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
 16. שינוי תנאי ההסכם; סיום ההסכם
  החברה רשאית לשנות או להשהות את תנאי הסכם זה בכל עת. שינתה החברה את תנאי השימוש, תודיע על כך למשתמשים ויחולו תנאי השימוש המעודכנים החל מהמועד הקבוע לכך הפרסום הרלוונטי. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 30 ימים למשתמש. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה בעקבות הפרה של הוראות ההסכם באופן מידי על ידי הודעה למשתמש, ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש לעניין זה.
 17. העדר יחסי עובד מעביד
  מובהר כי אין בשימוש בפלטפורמה כדי ליצור, ולא ייווצרו בין מי מהמשתמשים לחברה בגין מתן השירותים או בגין השימוש בפלטפורמה יחסי עובד ומעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.
 18. המחאת זכויות
  המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה, בלי קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. החברה רשאית להמחות את זכויותיה בשירותים לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של החברה כלפי המשתמש לפי הסכם זה.
 19. תמיכה טכנית
  פיי השקעות בע"מ מעניקה שירותי תמיכה טכנית בדואר אלקטרוני support@payper.co.il. מענה לפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני יינתן עד יום עסקים לכל היותר שירותי התמיכה ניתנים במהלך השעות 09:00 - 18:00 בימי העסקים הרגילים.
 20. ברירת דין וסמכות שיפוט
  סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.
נערך לאחרונה בתאריך 01/01/2021